ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบ - หรือ - สมัครสมาชิก
สินค้าในตะกร้า
0
สินค้าในตะกร้า [0]
X
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
แสดง รายการ
เคร่ื่องวัดคุณภาพอาหารทางกายภาพ เช่นเครื่องวัด aw ความหนืด ความหวาน (Water activty) เขียนย่อว่า aw แอคทิวิตี้ของน้ำหรือ วอเตอร์แอคทีวิตี้ เป็นค่าที่แสดงระดับพลังงานของน้ำ ที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษา อาหาร สด แห้ง ต่างๆ การเน่า เสื่อมเสีย และความปลอดภัย ค่า water activity ในอาหารชนิดต่างๆ 1. อาหารสด ทีมีค่า water activity มากกว่า 0.85 เป็นอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ 2.อาหารที่มีค่า water acitivity ระหว่าง 0.6-0.85 คือ อาหารกึ่งแห้ง น้ำหวานเข้มข้น นมข้น อาการแช่ ดอง 3.อาหารที่มีค่า water activity น้อยกว่า 0.6 คือ อาหารแห้ง เช่น แป้ง ข้าว ผักผลไม้ 5 สี กับประโยชน์ที่หลากหลายเพื่อสุขภาพ
NIR spectroscopy หมายถึง เทคนิคทางสเปกโตรสโกปีชนิดหนึ่ง ที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจสอบโดยไม่ทำลายตัวอย่าง (non-destructive testing) หลักการของ NIR Spectroscopy คือการใช้คลื่นแสงในช่วง NIR ส่องเข้าไปในตัวอย่าง ทำให้โมเลกุลของตัวอย่างดูดกลืน (absorb) พลังงาน แล้วเกิดการสั่นสะเทือน (vibration) การตรวจวัดพลังงานทำได้หลายรูปแบบ เช่น แบบวัดการสะท้อน (reflectance) แบบวัดการส่องผ่าน (transmittance) เป็นต้น ซึ่งสเปกตรัมในช่วงคลื่น NIR ที่ได้ จะถูกนำมาประมวลผล และหาความสัมพันธ์ทางสถิติกับข้อมูลของตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางเคมี หรือวิธีอื่นๆ ที่ได้ค่ามาตรฐาน จะได้สมการสอบเทียบมาตรฐาน (calibration equation) เพื่อใช้ทำนายค่าปัจจัยคุณภาพของของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดได้ทั้งเชิงปริมาณ (quantitative) และเชิงคุณภาพ (qualitative)
เครื่องวัดค่าองค์ประกอบในน้ำนม (Milk analyzer) โดยเครื่องมือที่มีความถูกต้อง วิเคราะห์ค่า fat SNF(Solid Non Fat), โปรตีน, เมลามีน
1. เป็นเครื่องกวนสารพร้อมให้ความร้อน 2. เครื่องสามารถปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ประมาณ 380 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 380 องศาเซลเซียส ตัวเครื่องจะมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเพื่อรักษาความปลอดภัย 3. แผ่นให้ความร้อนทำจากวัสดุ อลูมิเนียม (Aluminum panel) ทำให้อุณหภูมิกระจายตัวเท่ากัน
เครื่องชั่ง 1-4 ตำแหน่ง เครื่องชั่งความละเอียดสูง รับประกันคุณภาพ 1 ปี
สินค้ามาใหม่
ใหม่
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
ใหม่
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
ใหม่
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.